Harcerka Śląska

W jesieni 100-lecia Niepodległości zachęcamy do zdobywania sprawności Chorągwi – Harcerki Śląska

Sprawność Harcerka Śląska
Jest sprawnością opracowaną przez instruktorki dla środowisk Górnośląskiej Chorągwi Harcerek ZHR.
Jej celem jest pogłębienie więzi środowisk harcerskich z regionem, poszerzenie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Górnego Śląska – ze szczególnym uwzględnieniem dziejów harcerstwa śląskiego i jego wkładu w zachowanie polskości Śląska.
Sprawność jest trzystopniowa /oznaczona gwiazdkami: X, XX, XXX/ dostosowana do stopni:
ochotniczki, tropicielki, samarytanki.

Realizuje się ją indywidualnie, z myślą / i przy pomocy zastępu/ o drużynie i środowisku – hufiec, chorągiew.
Zdobywanie sprawności odbywa się w drużynie, hufcu,. Zakończeniem zdobywania jest prezentacja efektów indywidualnych i zbiorowej pracy na zlocie Górnośląskiej Chorągwi Harcerek.

Czas trwania próby winien trwać 2-6 miesięcy.
Około 40%wykonania zadań może poprzedzać okres próby.

Sprawność jest nadawana przez Komendantkę Chorągwi na wniosek Hufcowej. Zdobycie sprawności wpisuje się do ewidencji harcerki i do książeczki harcerskiej. Upoważnia to do noszenia na mundurze właściwej odznaki.

X Harcerka Śląska
I. Zdobędzie wiadomości o dziejach Górnego Śląska w okresie powstań i plebiscytu (1919 1922).
II. Posiada wiedzę o początkach harcerstwa śląskiego.
III. Zgromadziła dostępne jej materiały dotyczące powstań śląskich lub przeczytała książkę na ten temat.
IV. Weźmie udział w przygotowaniu zbiórki zastępu lub drużyny dotyczącej
działalności harcerstwa w okresie powstań śląskich i plebiscytu.
V. Poznaje tradycje swego regionu (Górnego Śląska, Śląska Opolskiego, Śląska
Cieszyńskiego, Podbeskidzia) w zakresie zdobnictwa, strojów, zwyczajów oraz
opracuje wyniki pracy w ”kapowniku”.
VI. Zaśpiewa trzy piosenki śląskie, powie w gwarze śląskiej poprawnie gawędę śląską, tańczy wybrany taniec śląski, upiecze śląskie ciasto czy ciasteczka.
VII. Dba o czystość osobistą i estetyczny wygląd swego pokoju, mieszkania, balkonu, ogródka.
VIII. W czasie zbiórek, wycieczek, biwaków, obozów dba o czystość terenu, na którym się znajduje.
IX. Uczestniczy w imprezach organizowanych przez Górnośląską Chorągiew
Harcerek.

XX Harcerka Śląska
I. Zna historię Górnego Śląska w okresie międzywojennym, podczas kampanii
wrześniowej oraz okupacji. Zdobędzie wiadomości o działaniu Śląskiej Chorągwi Harcerek oraz harcerzy w obronie Katowic, we wrześniu 1939r.
II. Gromadzi materiały dotyczące okresu międzywojennego, np. o postaci wojewody dra Michała Grażyńskiego, wybranych instruktorek lub instruktorów harcerskich na Śląsku. Przeczyta choć jedną pozycję książkową np. z dziejów harcerstwa śląskiego, harcerze wierni do ostatka, wieża spadochronowa,
III. bierze lub brała udział w przygotowaniu drużyny do imprezy chorągwianej,
poświęconej historii Śląska lub harcerstwa śląskiego.
IV. Wykonała szkic swej miejscowości lub regionu i naniosła na nim miejsca
związane z przeszłością, opracowała do tego szczegółową legendę / materiał na wystawę/.
V. Pokaże na mapie główne miasta lub ciekawe miejscowości Górnego Śląska.
Przygotuje na podstawie przewodników krótką informację o wybranej
miejscowości.
VI. Wykona przedmiot ozdobny/ np. lalkę w stroju ludowym, koronkę, haft,
malowidło na szkle, rzeźbę, film lub serię fotografii, nagrania magnetofonowe
gwary lub pieśni/ charakterystyczny dla kultury śląskiej.
VII. Bierze udział w ratowaniu środowiska/ akcja/ np. organizuje z zastępem zbiórkę makulatury, butelek itp. Oraz orientuje się w organizacji działalności ekologicznej na swoim terenie.
VIII. Zna i stosuje zasady higienicznego przechowywania i przyrządzania żywności na biwakach i obozach, dba o porządek w namiotach i otoczeniu.
IX. Bierze udział w imprezach chorągwianych, razem z drużyną uczestniczy w ich przygotowaniu

XXX Harcerka Śląska
I. gromadzi wiadomości o dziejach Górnego Śląska w przekroju historycznym od czasów piastowskich do dnia dzisiejszego. Rozumie przyczyny zróżnicowania społecznego i wynikających z tego konfliktów międzyludzkich. Zna wkład w kulturę szkół instruktorek i instruktorów harcerskich na Buczu w Nierodzimiu iGórkach Wielkich. Zna współczesną historię harcerstwa na Śląsku /okres Ruchu harcerskiego, działalność duszpasterstw harcerskich, powstanie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej/.
II. gromadzi materiały na temat wybranego okresu dziejów Śląska /np. Śląska
piastowskiego, w okresie zaborów, podczas okupacji/. Dotarła do ośrodków
związanych z historią Śląska /np. Biblioteka Śląska, muzea, Instytut Śląski w
Katowicach, w Opolu/. Postara się przeprowadzić wywiad z ludźmi tworzącymi
Harcerstwo na Śląsku /dawniej i dziś/
III. Wprowadzi w sprawność Harcerka Śląska młodszą druhnę.
IV. w gazetce szkolnej, harcerskiej lub lokalnej zamieści własne wypracowanie,
artykuł na temat wybranego fragmentu historii Śląska lub dziejów harcerstwa
śląskiego/ewentualnie na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych literaturą/.
V. samodzielnie lub z zastępem zwiedziła wybrane miasto śląskie, opowie o jego historii i ciekawostkach turystycznych.
VI. przedstawi pracę wykonaną według oryginalnych wzorów śląskich z dziedziny pracy rąk /haft, koronka, obraz, film lub fotografia przejawów folkloru, strój ludowy, także taniec, śpiew/.
VII. nawiąże kontakt z organizacjami ekologicznymi lub Radą Miejską oraz przy ich pomocy wraz z drużyną uczestniczy w akcji ratowania środowiska na swoim terenie albo jest współorganizatorką akcji kwietnych okiem i balkonów w swojej drużynie.
VIII. zna i stosuje zasady ekologicznego obozowania.
IX. należ do grupy współorganizatorek imprezy chorągwianej, poświęconej historii i tradycjom Śląska /np. ogniska historycznego, wystawy, imprezy ekologiczne lub śląskiego wieczorku towarzyskiego/.